De weg naar Hamelen

Of een bestemming een plek krijgt op een wegwijzer langs de snelweg is niet alleen afhankelijk van de grootte; soms kan ook een gehucht een verwijzing krijgen.

In principe zijn de wettelijke richtlijnen voor bewegwijzering duidelijk: de bestemmingen op wegwijzers langs de weg zijn die van de officiële bebouwde kommen en overige gedeelten daarvan, zoals wijken of bedrijventerreinen.

Ook specifieke lokale of toeristische bestemmingen kunnen in de bewegwijzering worden opgenomen. Aan namen van specifieke lokale en toeristische objecten wordt veelal een pictogram toegevoegd ter ondersteuning.

Niet-officiële bebouwde kommen, zoals gehuchten (een gehucht is kleiner dan een dorp. Lang was de vuistregel: is er geen kerk, dan is het een gehucht) en buurtschappen (een kleine bewoonde plaats met een eigen naam, maar vaak zonder duidelijk middelpunt zoals een kerk of marktplein) komen dus niet in aanmerking.

Toch zijn er uitzonderingen mogelijk als een gemeente of wegbeheerder daarvoor een speciaal verzoek indient. Vaak is dat in het belang van de verkeersgeleiding of verkeersveiligheid, bijvoorbeeld als die locatie veel verkeer van buiten trekt, zoals bij de aanwezigheid van een camping of tuincentrum.

Wijknaambord
Als (grotere) plaatsen, dorpen, buurtschappen of gehuchten door toenemende bebouwing aan elkaar vastgroeien, kan – na een eventuele gemeentelijke herindeling – de nieuwe gemeenteraad besluiten de bebouwde komgrens van de gemeente opnieuw vast te stellen en zo nodig een gewenste naamsverandering van de nieuwe gemeente door te voeren.

In dat geval zullen de effecten voor de bewegwijzering door de NBd met de wegbeheerders worden besproken en zal de bewegwijzering als dat nodig is aangepast worden aan de nieuwe bebouwde komna(a)m(en).

Ook een gehucht kan op een wegwijzer komen te staan, als er bijvoorbeeld een toeristische trekpleister staat.

Afhankelijk van de situatie kan dit tot gevolg hebben dat plaatsen, dorpen, buurtschappen of gehuchten een (lokaal) onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe bebouwde kom en mogelijk een wijk worden van de nieuwe bebouwde kom. Deze wijken (lokale doelen) worden dan voor het eerst in de bewegwijzering genoemd na het passeren van het bebouwde kombord.

Na een gemeentelijke herindeling kan er een nieuwe bebouwde komgrens ontstaan.